• پشتیبانی

    سطح تحصیلات:لیسانس
    رشته تحصیلی :کامپدوتر
    سن:20-35
    جنسیت:زن

گروه های شغلی

فروش

فروش و بازاریابی